TRANSIT-POLEX

TRANSIT-POLEX. Human transport system


LKW Gallery / Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA

15.10-31.10.2021

Projekt w ramach cyklu „Windows 2021. Nowe Zjawiska”

Kuratorka: Anna Szynwelska„TRANSIT-POLEX. Human transport system” to wystawa site-specific wpisana w przestrzeń LKW Gallery i nawiązująca wprost do jej pierwotnej funkcji – czyli TIRa z przyczepą, kontenerem morskim do transportu międzynarodowego. W przypadku tego projektu kontekst, do którego odsyła nas artysta, to nielegalny przerzut ludzi w brutalnych warunkach: przemycanych jak kontrabanda, eksportowanych/importowanych jak towary.

W ostatnich czasach zbyt często trafiamy na informacje o takich procederach i ich tragicznych skutkach.

Jednak, mimo przytłaczającego tematu, narracja prezentowanej pracy opowiadana jest konsumpcyjnym językiem, przypominającym ofertę wycieczkową czy rozkład jazdy. TIR, a w zasadzie jego przyczepa, staje się tutaj środkiem transportu ludzi przez granicę, a jednocześnie ironicznym quasi biurem podróży.

Integralną częścią działania artystycznego jest akcja związana z możliwością nabycia przez publiczność biletu na ten specyficzny rodzaj transportu. Jednak dochód z tej sprzedaży nie zasili budżetu fikcyjnej firmy TRANSIT-POLEX, a pomoże NGO-som i fundacjom charytatywnym, walczącym o ludzką godność na wschodniej granicy naszego kraju, w obliczu narodowego kryzysu humanitarnego.


________________________________________________________________TRANSIT-POLEX. Human transport system


LKW Gallery / ŁAŹNIA Contemporary Art Center

October 15-31, 2021

Part of the "Windows 2021. New Phenomena" cycle

Curator: Anna Szynwelska


"TRANSIT-POLEX. Human transport system" is a site-specific exhibition integrated into the space of LKW Gallery, directly referencing its original function - a semi-trailer truck with a shipping container for international transport. In this project, the context artistically addressed is the illegal trafficking of people under brutal conditions: smuggled like contraband, exported/imported like goods.

Recently, we encounter too often information about such practices and their tragic consequences.

However, despite the overwhelming theme, the narrative of the presented work is conveyed in a consumerist language, resembling a travel offer or timetable. The semi-trailer truck, in fact, becomes a means of transporting people across the border here, while simultaneously serving as an ironic quasi-travel agency.

An integral part of the artistic endeavor is an action related to the possibility for the audience to purchase tickets for this specific type of transportation. However, the proceeds from this sale will not bolster the budget of the fictitious company TRANSIT-POLEX; instead, it will support NGOs and charitable foundations fighting for human dignity at the eastern border of our country, in the face of a national humanitarian crisis.