SCREENSHOTS

SCREENSHOTY - obiekty malarskie, seria, 2020

Cykl obrazów, malowanych bezpośrednio na ekranach telefonów komórkowych, powstał z inspiracji doświadczeniami podczas izolacji. Telefony, które stały się nieodzownym elementem codziennego życia, pełnią w tej pracy rolę „trzeciej półkuli” mózgowej. Przez nie otrzymywane były wiadomości o pandemii, korzystano z mediów społecznościowych, gier, oglądano memy, a spotkania online stały się zamiennikiem tych realnych.

Podczas półkwarantanny, telefony stały się substytutem rzeczywistych kontaktów, a przypadkowa kolekcja zrzutów ekranu z wydarzeniami, informacjami i obrazami zaczęła stanowić rodzaj autorskiego pamiętnika, oddającego charakter chwili. Zestaw tych obrazów, choć bardzo osobisty, może być uniwersalny, przedstawiając doświadczenia z okresu izolacji.

Obrazy na telefonach uwieczniają na stałe treści, które są konsumowane przez ułamki sekund– informacje, rozrywkę, kontakty. Każdy szuka w sieci czegoś innego, co może odzwierciedlać obawy, nadzieje, a także sposób radzenia sobie z niepewnością. Screenshoty, na których bazowany cykl, są zatem zapisem myśli i obserwacji.

Styl szkicowy, niedbały (ignorancki) dukt pędzla, podkreśla fascynację pojęciem „atrapy” i „substytutu”. Przenoszenie screenshotów na medium malarskie jest formą relaksacyjnej aktywności. W serii prac nie ma dążenia do hiperrealizmu (i ścigania się z wyświetlaczami telefonów), lecz postawiono na ekspresję i malarską autoironię.

Zestaw obrazów na telefonach tworzy pamiętnik z czasu pandemii, przeżywanego w Gdańsku i był prezentowany na pandemicznej wystawie gdańskich artystów w internecie.

Obecnie cykl jest rozwijany już bez wątków covidowych.


________________________________________________________________


SCREENSHOTS - painting objects, series, 2020

This series of paintings, created directly on mobile phone screens, was inspired by experiences during isolation. Phones, which became an indispensable part of daily life, serve in this work as a "third hemisphere" of the brain. Through them, pandemic news was received, social media was used, memes were watched, and online meetings became substitutes for real ones.

During semi-quarantine, phones became a substitute for real contacts, and a random collection of screenshots of events, information, and images began to form a kind of personal diary, capturing the essence of the moment. Although this set of paintings is very personal, it can also be universal, representing experiences from the period of isolation.

The images on the phones permanently capture content that is consumed in mere fractions of a second—information, entertainment, contacts. Everyone searches for something different online, reflecting their fears, hopes, and ways of coping with uncertainty. The screenshots on which the cycle is based are thus a record of thoughts and observations.

The sketchy, careless brushstroke style emphasizes a fascination with the concept of "replica" and "substitute." Transferring screenshots to a painted medium is a form of relaxing activity. The series does not strive for hyperrealism (or to compete with phone displays) but focuses on expression and painterly self-irony.

This set of phone paintings creates a diary of the pandemic time spent in Gdańsk and was presented in an online pandemic exhibition of Gdańsk artists. The series is currently being developed further, now without COVID-related themes.