Filip Ignatowicz - artysta wizualny, malarz, reżyser, popularyzator sztuki, dydaktyk.


Urodzony w 1990 roku w Gdańsku. Absolwent Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, a także absolwent Reżyserii w Gdyńskiej Szkole Filmowej.


Jego praca dyplomowa „Produkcja, komercjalizacja i hype – czyli o konsumowaniu sztuki”, którą obronił w 2014 r. w pracowniach profesorów: H. Cześnika, W. Czerwonki i R. Florczaka, została nagrodzona przez MKiDN podczas wystawy Najlepsze Dyplomy ASP w Polsce.


Jego krótkometrażowy debiut reżyserski „Nowy Bronx” (wyprodukowany przez GSF w 2017 r. pod opieką prof. Roberta Glińskiego) – pokazywany był na blisko 50 międzynarodowych festiwalach filmowych i zdobył 7 nagród.


W 2018 r. pod opieką prof. Roberta Florczaka obronił pracę doktorską: „Festyn sztuki. Konsument versus kultura – czyli o fake’u, lovebranding’u i autoutowarowieniu”.


Od 2017 r. Filip pracuje na ASP Gdańsk na Wydziale Malarstwa, a od 2019 r. wykłada także w Szkole Doktorskiej swojej Alma Mater.


W swoich pracach najczęściej przygląda się kondycji człowieka funkcjonującego w rzeczywistości konsumpcyjnej. Jest autorem stale rozwijanego projektu FIGNACY&co, w którym powstająca sztuka zrównana jest z produktem. Regularnie tworzy online'owy video-performance artUNBOXING na platformie YouTube, w którym rozpakowuje dzieła i gadżety związane ze sztuką współczesną.


Wielokrotny stypendysta i laureat konkursów artystycznych. Nagrodzony wyjątkowym Laurem Stowarzyszenia Czerwonej Róży. Otrzymał także prestiżową Nagrodę Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury. Otrzymywał stypendia: Rektora ASP Gdańsk, Miasta Gdańsk, Marszałka Województwa Pomorskiego, Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutu Adama Mickiewicza.


Filip Ignatowicz - visual artist, painter, filmmaker, art popularizer, and educator.


Born in 1990 in Gdańsk (Poland). He is a graduate of the Faculty of Painting at the Academy of Fine Arts in Gdańsk, as well as a graduate of Directing at the Gdynia Film School. 


His diploma work "Production, Commercialization, and Hype – On Consuming Art," which he defended in 2014 in the studios of Professors H. Cześnik, W. Czerwonka, and R. Florczak, was awarded by the Ministry of Culture and National Heritage (MKiDN) during the Best Diploma Works Exhibition of Fine Arts Academies in Poland. 


His short directorial debut "New Bronx" (“NOWY BRONX”- produced by GSF in 2017 under the supervision of Professor Robert Gliński) was screened at nearly 50 international film festivals and won 7 awards. 


In 2018, under the supervision of Professor Robert Florczak, he defended his doctoral dissertation: "Art bazaar. A consumer versus culture – i.e. about fakes, lovebranding and auto-productification.


Since 2017, Filip has been working at the Academy of Fine Arts in Gdańsk in the Faculty of Painting, and since 2019, he has also been teaching at the Doctoral School of his Alma Mater.

 

In his works, he often examines the condition of humans functioning in a consumer reality. He is the author of the continuously developed project FIGNACY&co, where the created art is equated with the product. He regularly creates an online video performance artUNBOXING on YouTube, where he unpacks artworks and gadgets related to contemporary art. 


He is a multiple scholarship holder and laureate of artistic competitions. He was awarded the exceptional Laurel of the Red Rose Association. He also received the prestigious City of Gdańsk Award for Young Creators in Culture. He has received scholarships from the Rector of the Academy of Fine Arts in Gdańsk, the City of Gdańsk, the Marshal of the Pomeranian Voivodeship, the Ministry of Education and Science, the Ministry of Culture and National Heritage, and the Adam Mickiewicz Institute.

Edukacja:


2018-2014 - ASP Gdańsk- Międzywydziałowe Środowiskowe Studia Doktoranckie


2017-2014 - Gdyńska Szkoła Filmowa - kierunek Reżyseria


2014-2009 - Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku - kierunek MalarstwoWybrane wystawy i pokazy:


2024 - Indywidualna wystawa “Traktat o rozpakowywaniu sztuki”, Państwowa Galeria Sztuki, Sopot

2023 - Indywidualna wystawa KUNSTDROGERIE w KUNSTRAUM BERLIN

2023 - Indywidualna wystaw "LET'S PLAY", PATIO, Akademia Sztuk Pięknych, Gdańsk

2023 - Indywidualna wystawa MERCH I DZIARY w galerii SFINKS, Sopot

2022 - Indywidualna wystawa: CROSSBRANDING - Galeria Katedra,  Akademia Sztuk Pięknych, Gdańsk

2021 - Indywidualna wystawa: "TRANSIT-POLEX. Human transport system" w Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA, Gdańsk

2020 - Pokaz artUNBOXING w ramach ARS ELECTRONICA, Linz, Austria

2020 - Indywidualna wystawa #artUNBOXING, Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA

2019 - Wystawa indywidualna: FIGNACY FREEDOM STORE, organizowana przez Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA (NIEFESTIWAL, MIASTO I SZTUKA), 100cznia, Gdańsk

2018 - zbiorowa wystawa: "Nieistniejąca Pracownia Witosława Czerwonki"  ZBROJOWNIA SZTUKI, Gdańsk

2018 - GDAŃSKIE BIENNALE SZTUKI, Gdańska Galeria Miejska

2017 - zbiorowa wystawa: “CUD”, Gdańska Galeria Miejska

2016 - zbiorowa wystawa: NARRACJE #8 Królestwo 60,8 m n.p.m. - Biskupia Górka, Gdańsk, organizator: IKM

2016 - zbiorowa wystawa: "HANSEartWORKS", Galerie: S12 i Kraft, Bergen, Norwegia

2015 - 16 Biennale Sztuki Nowych Mediów WRO - WRO Art Center

2015 - zbiorowa wystawa: “CUD” w Zonie Sztuki Aktualnej, Szczecin

2014 - GDAŃSKIE BIENNALE SZTUKI, Gdańska Galeria Miejska

2014 - “RYSOPIS”, Griffin Art Space & WRO Art Center, WrocławEducation:


2018-2014 - Academy of Fine Arts in Gdańsk - Interdepartmental Environmental Doctoral Studies


2017-2014 - Gdynia Film School - Directing


2014-2009 - Academy of Fine Arts in Gdańsk - PaintingSelected Exhibitions and Shows:


2024 - Solo exhibition "Treatise on artUNBOXING," State Gallery of Art, Sopot

2023 - Solo exhibition KUNSTDROGERIE at KUNSTRAUM BERLIN

2023 - Solo exhibition "LET'S PLAY," PATIO, Academy of Fine Arts, Gdańsk

2023 - Solo exhibition MERCH & TATS at SFINKS Gallery, Sopot

2022 - Solo exhibition: CROSSBRANDING - Katedra Gallery, Academy of Fine Arts, Gdańsk

2021 - Solo exhibition: "TRANSIT-POLEX. Human Transport System" at the Center for Contemporary Art ŁAŹNIA, Gdańsk

2020 - Show of artUNBOXING as part of ARS ELECTRONICA, Linz, Austria

2020 - Solo exhibition #artUNBOXING, Center for Contemporary Art ŁAŹNIA

2019 - Solo exhibition: FIGNACY FREEDOM STORE, organized by Center for Contemporary Art ŁAŹNIA (within NOT ANOTHER PUBLIC ART FESTIVAL // ART AND THE CITY), 100cznia, Gdańsk

2018 - Group exhibition: "The Non-existent Studio of Witosław Czerwonka" ARMOURY OF ART, Gdańsk

2018 - GDAŃSK ART BIENNALE, Gdańsk City Gallery

2017 - Group exhibition: “MIRACLE,” Gdańsk City Gallery

2016 - Group exhibition: NARRACJE #8 Kingdom 60.8 m above sea level - Biskupia Górka, Gdańsk, organizer: IKM

2016 - Group exhibition: "HANSEartWORKS," Galleries: S12 and Kraft, Bergen, Norway

2015 - 16th Biennale of New Media Art WRO - WRO Art Center

2015 - Group exhibition: “MIRACLE” at the Zone of Contemporary Art, Szczecin

2014 - GDAŃSK ART BIENNALE, Gdańsk City Gallery

2014 - “DISTINGUISHING FEATURES,” Griffin Art Space & WRO Art Center, Wrocław