artUNBOXING

artUNBOXING (2014-2024, video-performance online – youtube’owe działanie artystyczne)

Dostępny pod adresem: www.artunboxing.com


artUNBOXING to video performance stworzony specjalnie na platformę YouTube, inspirowany przez unboxing – internetowy gatunek wideo. Treścią tego rodzaju filmów jest rozpakowywanie produktów, zazwyczaj znanych i drogich, a następnie recenzowanie ich wyglądu oraz działania. Zamiast przedmiotów typowych dla unboxingu otwieram zakupione dzieła sztuki, przedmioty sygnowane przez artystów lub gadżety z wystaw dokonując jednocześnie ich performatywnego przejęcia (niczym Rauschenberg względem rysunku de Kooninga). Akt pierwszego otwarcia paczki, jej sprawdzenia, test zakupionego przedmiotu stanowi kwintesencję internetowego działania performatywnego. Jednak sam projekt rozszerza się o ogólną performatykę internetu i w ramach kolejnych nagrań w serii można zaobserwować np.: działania vlogowe (około-podróżnicze w kontekście ważnych miejsc czy wydarzeń na mapie art-worldu), let’s play’e (kiedy to dziełem jest rodzaj gry), video-challenge (gdzie chodzi o zmagania) a nawet działania kulinarne i degustacyjne (które dzięki takim postaciom jak Robert Makłowicz nadal są popularne w internecie). Lecz wszystko to w kontekście sztuki i szeroko rozumianego świata kultury. Efektem niejako ubocznym procesu jest działanie popularyzatorskie i quasi-edukacyjne w obszarze sztuki najnowszej. Video performance staje się tu archiwum współczesnych gestów i strategii artystycznych. Dodatkowym rezultatem artUNBOXINGowgo działania jest także budowanie swego rodzaju kolekcji rozpakowanych dzieł. A jako, że jest to projekt internetowy jest także spora szansa na stworzenie przy nim społeczności sfokusowanej na tematach artystycznych. Działanie artUNBOXING jest częścią moich projektów polegających na badaniu granic między sztuką a produktem, konsumpcją a kulturą. Wpisuje się zatem metodycznie i badawczo w model sztuki post-konsumpcyjnej.


________________________________________________________________artUNBOXING (2014-2024, online video-performance – artistic action dedicated to YouTube)

Available at: www.artunboxing.com


artUNBOXING is a video performance specifically created for the YouTube platform, inspired by unboxing - an online video genre. In this type of content, products, typically well-known and expensive, are unpacked and then reviewed for their appearance and functionality. Instead of typical unboxing items, I open purchased artworks, artist-branded items, or exhibition gadgets, simultaneously performing their takeover (akin to Rauschenberg with de Kooning's drawing). The act of first opening the package, checking it, and testing the purchased item constitutes the quintessence of online performative action. However, the project itself expands into a broader internet performance art, and within subsequent recordings in the series, one can observe actions such as vlogs (near-travel in the context of important places or events on the art-world map), let’s plays (when the artwork is a kind of game), video challenges (involving competitions), and even culinary and tasting activities (which, thanks to figures like Robert Makłowicz, are still popular on the internet). But all of this in the context of art and the broadly understood world of culture. An almost incidental outcome of the process is its popularizing and quasi-educational activity in the field of contemporary art. Video performance becomes an archive of contemporary gestures and artistic strategies. An additional result of the artUNBOXING activity is also the creation of a kind of collection of unpacked works. And since this is an internet project, there is also a good chance of building a community focused on artistic topics around it. The artUNBOXING activity is part of my projects aimed at exploring the boundaries between art and product, consumption, and culture. It thus methodically and research-wise fits into the model of post-consumerist art.