CHEM-NIEM

CHEM-NIEM, wystawa indywidualna Filipa Ignatowicza

kurator: Przemysław Łopaciński

Galeria w Ruchu (Stocznia Cesarska- Gdańsk, 80-863 ul. Popiełuszki)

Wernisaż wystawy: 22.06.2024 o godz.: 20:30


Projekt CHEM-NIEM skupia się tematycznie na zjawisku importowania artykułów chemicznych (detergentów, proszków i mydeł) z Niemiec i ich resellingu z zyskiem, zgodnie z potwierdzoną faktami wiarą, że przez lata na natywnym dla nich rynku te same marki oferowały produkty o lepszym i bardziej nasyconym składzie (a często i w lepszej cenie). Prawdopodobnie właśnie przez to sklepy typu “Chemia z Niemiec” na stałe wpisały się w polski krajobraz. Moje obrazy w kioskowej Galerii w Ruchu, wraz z bannerami (swoistymi ready-made'ami) oraz dedykowanym szyldem tworzą scenografię właśnie takiego fake'owego, chemicznego sklepu. Jednak, co zabawne, zdecydowana większość tego projektu rzeczywiście przyjechała do nas z Niemiec, ostatni raz zestaw tych prac pokazywany był podczas wystawy KUNSTDROGERIE (DROGERIA SZTUKI), która miała miejsce w Kunstraum Berlin w 2023 roku. Tam skupiałem się na tym, aby odwrócić kierunek importowego wektoru tych produktów i przyjrzeć się relacji Polsko-Niemieckiej i odwrotnie za pomocą zjawiska “chem-niem”. Pokaz na terenach Stoczni Gdańskiej to bardziej realizacja site-specific, bo ideowo zadaje pytanie o proces gentryfikacji i komercjalizacji przestrzeni historycznych, symbolicznych.Fascynacja produktem i zjawiskiem utowarowienia towarzyszy mojej twórczości od około 2011 roku i najczęściej wyraża się w projektach brandowanych autorską marką FIGNACY&co. Malowanie malarskich atrap produktów i towarów w skali 1:1, to strategia jaką realizuję od 2016/2017 roku. Moje art-produkty każdorazowo powstają na tradycyjnie przygotowanym podobraziu — płótnie naciągniętym na specjalnie dociętym do kształtu blejtramie. Tak powstałe obrazy stają się nie tylko trompe l'oeil — obrazami posiadającymi z odległości cechy iluzyjne, ale przede wszystkim stanowią wnikliwą weryfikację pejzażu konsumerycznego i rodzaj substytutu konsumpcyjnego._____________________________________________________________**CHEM-NIEM**, a solo exhibition by Filip Ignatowicz  

Curator: Przemysław Łopaciński  

Galeria w Ruchu (Imperial Shipyard - Gdańsk, 80-863 Popiełuszki Street)  

Exhibition Opening: June 22, 2024, at 8:30 PM


The **CHEM-NIEM** project thematically focuses on the phenomenon of importing chemical products (detergents, powders, and soaps) from Germany and reselling them at a profit. This practice is based on the widely accepted belief, confirmed by facts, that over the years, the same brands offered products with better and more concentrated formulas (often at better prices) in their native German market. This is likely why stores such as "Chemicals from Germany" have become a staple in the Polish landscape. My paintings in the kiosk-based Galeria w Ruchu, along with banners (a kind of ready-mades) and a dedicated sign, create the scenery of such a fake chemical store. However, amusingly, the majority of this project indeed came to us from Germany. This set of works was last shown during the **KUNSTDROGERIE (ART DRUGSTORE)** exhibition at Kunstraum Berlin in 2023. There, I focused on reversing the import vector of these products and examining the Polish-German relationship and vice versa through the "chem-niem" phenomenon. The display at the Gdańsk Shipyard area is more of a site-specific realization, as it ideologically questions the process of gentrification and commercialization of historical, symbolic spaces.


My fascination with products and the phenomenon of commodification has accompanied my work since around 2011, most often expressed in projects branded with my proprietary brand **FIGNACY&co.** Painting life-size artistic replicas of products and goods has been a strategy I have pursued since 2016/2017. My art-products are always created on traditionally prepared canvases — stretched on custom-cut stretcher bars to match the shape. These paintings not only become trompe l'oeil — paintings with illusory characteristics from a distance, but they also serve as a detailed examination of the consumer landscape and a kind of consumptive substitute.