TREATISE ON ARTUNBOXING | TRAKTAT O ROZPAKOWYWANIU SZTUKI

Wystawa  „Traktat o rozpakowywaniu sztuki” jest  zwieńczeniem realizowanego od ponad dziesięciu lat internetowego działania video-performatywnego artUNBOXING, które artysta, rozszerzył również na inne obszary sztuki. Demokratyzacja dostępu do kultury wraz z rozwijanym się dynamicznie rynkiem sztuki z jego zmiennymi trendami powoduje  utowarowienie potencjału sztuki i sprowadzenie jej do funkcjonowania opartego na zasadach popytu i sprzedaży. Ekspozycja ma na celu skłonić odbiorców do refleksji,  jaką rolę pełni sztuka w obecnych czasach  i jakie ma znaczenie dla współczesnych społeczeństw pogrążonych w bezrefleksyjnym konsumpcjonizmie. Autor krytycznie przygląda się nowym zjawiskom poszerzonego pola sztuki, bada konteksty art-brandingowe, celebrytyzację i obecność influencing’u. Jednocześnie to w tych obszarach szuka szansy na zdemokratyzowanie sztuki i uwrażliwienie społeczne. Analizuje aspekty estetyki postinternetowej i performatykę  mediów społecznościowych, obserwując jednocześnie powiększające się alternatywne obiegi sztuki zdalnej. Użyte w tytule wystawy “rozpakowywanie sztuki” odnosi się do stworzonego przez artystę cyklu video-performance, który udostępniał na platformie YouTube. Seria tych prac inspirowana jest przez unboxing - internetowy gatunek wideo (wygenerowany przez użytkowników sieci), którego główną treścią jest rozpakowywanie produktów, zazwyczaj znanych i drogich, a następnie recenzowanie ich wyglądu oraz działania. Typowe dla unboxing’ów przedmioty to: telefony komórkowe, torebki, ekskluzywne buty. Artysta przed kamerą otwiera zakupione przez siebie  dzieła sztuki, przedmioty sygnowane przez artystów lub gadżety z wystaw dokonując jednocześnie ich performatywnego przejęcia.


Miejsce: Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie

Rok: 2024

Kuratorka: Mariola Balińska 

więcej informacji: https://pgs.pl/filip-ignatowicz-traktat-o-rozpakowywaniu-sztuki/________________________________________________________________The exhibition titled “Treatise on artUNBOXING” is the culmination of the Internet video performance that the Artist has been producing for over a decade, extending it also into other spheres of art. The democratisation of the access to culture, combined with the dynamically developing art market and its varying trends, commoditise the potential of art and reduce it to following the principles of supply and demand. The exposition is intended to make the audience reflect on the current role that art plays, and on its significance for the contemporary societies that are drowned in thoughtless consumption. The Author scrutinises the new phenomena of the broadened sphere of art, investigates art-branding contexts, and the celebrity status and presence of the influencers. Meanwhile, these are the spheres where the Author is seeking for an opportunity to make art democratic and the society sensitive. The post-internet aesthetics and the social media performance have been studied while the expanding circles of remote (online) art have been observed by the Artist. The term of “artUNBOXING” used in the title of the exhibition refers to the sequence of video performances that the Artist presented on YouTube. This work series was inspired by unboxing – Internet video genre (created by net users) with the main theme that involved unpacking products, usually known and expensive, and reviewing their image and function/operation. Items typical for unboxing include mobile phones, handbags, and luxurious footwear. The Artist unpacks the purchased works of art, the items signed by artisans or gadgets from exhibitions, thus carrying out the performance-like act of entering into the possession of the items.


Location: State Gallery of Art in Sopot

Year: 2024

Curator: Mariola Balińska

More information: https://pgs.pl/filip-ignatowicz-traktat-o-rozpakowywaniu-sztuki/